Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Samorząd Województwa Podkarpackiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Zakres szkoleń

 1. Kurs przewozu towarów niebezpiecznych + cysterny

  Zakłada się 20 ok. 20 grup średnio po 10 osób w grupie. Każdy uczestnik weźmie udział w:

  • kursie podstawowym ADR w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas (24h)
  • kursie specjalistycznym w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wcysternach (16h).

  Podstawa programowa: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. „W sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne” (Dz. U. z dnia 29 września 2005 r.).

  Tematyka szkolenia ADR podstawowy m.in.:

  • wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,
  • główne rodzaje zagrożeń,
  • działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń, ochronę towarów niebezpiecznych przed działaniami osób trzecich,
  • obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych,
  • oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych,
  • przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów,
  • informacje na temat realizacji transportu kombinowanego.

  Zakres tematyczny szkolenia specjalistycznego – cysterny m.in.:

  • ogólne wiadomości dotyczące systemów napełniania i opróżniania cystern,
  • informacje związane z zachowaniem się pojazdów na drodze podczas przewozu materiałów klasyfikowanych jako niebezpieczne,
  • szczególne wymagania obowiązujące przewóz materiałów w cysternach,
  • dodatkowe przepisy, akcentujące w dużej mierze użytkowanie pojazdów i odpowiednie oznakowanie.

  Ukończenie szkolenia ADR jest jednoznaczne z przystąpieniem do egzaminu państwowego przeprowadzonego przez zewnętrzną Komisję przy Urzędzie Marszałkowskim. Egzamin jest przeprowadzany po ukończeniu szkolenia ADR podstawowego. Po pozytywnym zdaniu egzaminu z ADR podstawowy uczestnicy przystępują do egzaminu z przewozu ładunków cysternami (przed ww. Komisją).

  Egzaminy będą się odbywać zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 13.03.2014 r. Pozycja:304) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2 sierpnia 2016 r. Poz. 1160).

 2. Kurs prawa jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną na przewóz rzeczy

  Zakłada się ok. 3 grupy średnio po 10 osób w grupie.

  Dla uczestników przewidziano:

  • kurs Prawa jazdy kat. C (20 h teorii i 30 h praktyki)

  • kurs na kwalifikację wstępną przyśpieszoną na przewóz rzeczy (130 h teorii i 10 h praktyki)

  W kursach uczestniczyć mogą osoby które ukończyły 21 lat oraz posiadają czynne prawo jazdy kat. B.

  Podstawa programowa szkolenia: Ustawa z dn. 5.01.11r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2015 Poz. 155), Rozporządzenie Min. Infrastruktury i Budownictwa z dn. 4.03.16r. w spr. Szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców Dz.U. 2016 Nr 0 Poz. 280, Ustawa z dn. 6.09.01r. o transporcie drogowym Dz.U. 2013 Poz.1414. Kod zawodu to 8332.

  Tematyka:

  • Prawo jazdy kat. C:
   • zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej,
   • zagrożenia związane z ruchem drogowym, postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych,
   • obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu;
  • Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy:
   • szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe,
   • stosowanie przepisów,
   • bezpieczeństwo,
   • obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.

  Po zakończeniu szkolenia na prawo jazdy kat. C, każdy uczestnik weźmie udział w egzaminie zewnętrznym przeprowadzanym przez WORD. Po jego pozytywnym zaliczeniu uczestnik otrzyma uprawnienia do kierowania samochodem ciężarowym. Po zakończeniu szkolenia na przewóz rzeczy każdy uczestnik przystąpi do egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną działającą w imieniu Wojewody. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uzyskają uprawnienia do przewozu rzeczy.

  Egzaminy będą się odbywać zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy, oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.