Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Samorząd Województwa Podkarpackiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

O projekcie

Projekt Wyższe kwalifikacje - lepsza praca współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś priorytetowa : IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.5 Podniesienie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych,

Nr projektu: RPPK.09.05.00-18-0037/17.

Wartość Projektu wynosi: 465 125,00 zł

Dofinansowanie Projektu: 418 612,50 zł

Okres realizacji Projektu: 01.04.2018 r. – 30.06.2019 r.

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych co najmniej 200 osób dorosłych poprzez udział w szkoleniach zawodowych do 30.06.2019 r.

DO PROJEKTU ZAPRASZAMY

osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują (w rozumieniu KC) na obszarze woj. Podkarpackiego.

W szczególności do udziału w Projekcie zapraszamy osoby, które:

  • posiadają niskie kwalifikacje (max. średnie wykształcenie)
  • są w wieku 50+